Leveringsvoorwaarden:

Leveringvoorwaarden volgens Metaalunievoorwaarden PDF en/of Uneto-VNI voorwaarden Website     PDF

 

Bestellen, hoe werkt het:

Product bestellen,

Producten op de webshop kunt u bestellen door het product te selecteren en op de knop bestellen te drukken.

Overzicht winkelmandje,

In het overzicht winkelmandje kunt u het aantal ingeven.

Klantgegevens/klantaccount,

Hier kunt u de klantgegevens invullen en het verzendadres.

Bestaande klant, inloggen met naam/email en wachtwoord.

Verzendmethode/Verzendkosten,

Verzendmethode uit Overzicht is te kiezen verzending op uw adres met Pakket NL. (met verzendkosten in aparte regel)

Afhalen Bleiswijk af magazijn en/of Centraalmagazijn(Meerdere Locaties), (Basis Behandelkosten), deze optie is enkel mogelijk op afspraak!

Verzendkosten in Nederland zijn standaard genoemd en direct in de telling opgenomen, verzendkosten kunnen in twee verzendkosten catagoriën zijn opgenomen, soms kunt u hierbij voordeliger verzendkosten boeken, doe uw voordeel.

Verzendkosten buiten Nederland (Buitenland) zijn deels genoemd, indien niet genoemd dus Verzendkosten EUR. 0,00 hierbij dienen de verzendkosten  opgevraagd te worden en worden per offerte apart aangeboden.

Betaalmethode,

iDeal betalen met uw eigen bank, voordelig betalen.

PayPal / Creditcard,

Betalen met uw PayPal-account of gewoon met uw Creditcard als u geen PayPal-account heeft.

Overboeking,

U maakt het totaalbedrag vooraf over op onze bankrekening: IBAN: NL65 INGB 0007 6080 15 t.n.v. VVT HEATING

Contant Geld wordt niet niet geaccepteerd, i.v.m. Veligheid/Kosten.

Bevestiging van uw bestelopdracht,

Direct na het afronden van uw bestelling/betaling wordt u een bevestiging per email gestuurd met een overzicht van de bestelde goederen.

Levering,

Standaard uitlevering van de materialen uit het Centraalmagazijn is ca. vijf tot tien werkdagen na bestelling/betaling.

Levertijd: Bij een langere levertijd wordt voor levering "weeknummer beschikbaar" vermeld.

Afhalen Bleiswijk af magazijn en/of Centraalmagazijn (Meerdere Locaties): Kleine producten lenen zich meer om af te halen dan grote producten. Indien u zelf wilt afhalen kunt u de winkelwagen met producten inladen met Afhaaloptie "Bleiswijk af magazijn en/of af Centraalmagazijn" en de Betaling op "Overboeking" (In de Wacht) zetten, met "Extra Informatie" met uw bericht b.v. "Graag Afhalen" dan reageren wij met de Afhaalaanbieding/mogelijkheden. Afhaaltijden is op werkdagen van 8:00 tot 17:00U en enkel op afspraak, u ontvangt een Afhaalbon met Afhaaltijd, de goederen worden voor u gereed gemaakt.

 

Factuur,

Na de levering wordt u de factuur gezonden per email met een geleverde goederen overzicht, bedragen en BTW.

Naam:                 Solar-nu.nl

Adres:                  Zernikestraat 7

Postcode:           2665 JJ

Plaats:                 BLEISWIJK (Gemeente LANSINGERLAND)

Telefoon:             010 522 3593

Mob.:                    06 5333 2559

Fax:                      0847 102 357

E-mail:                info@solar-nu.nl

Web:                    www.solar-nu.nl

KvK:                     56945094

BTW-Nr.:             NL067904403B03

Bank:                   BIC:    INGBNL2A 

                             IBAN: NL65 INGB 0007 6080 15 t.n.v. VVT HEATING

Webshop:

Deze webshop wordt elke dag bijgewerkt en kan per dag verschillen,

aanpassing van de goederen, omschrijving, prijzen en condities, wij houden de webshop dus up-to-date.

Carriage & Handling Costs  worden u vooraf de bestelling/opdracht gemeld, schommelingen van de prijzen zijn marktconform.

Leveringen:

Leveringen welke op uw adres inclusief transport levering besteld zijn, dienen persoonlijk ontvangen te worden en afgetekend voor correcte aflevering/ontvangst. Bij aflevering worden de goederen overgedragen en draagt u als ontvanger direct na ontvangst en aftekening van pakbon/vrachtbrief de verantwoordelijkheid voor de goede orde van de producten welke afgeleverd/overgedragen. Zijn de goederen verpakt dan verzoeken wij u de goederen voor de goede orde serieus te controleren op goede staat van aflevering. Mocht u een gebrek of beschadiging vaststellen, dan dient u dit te noteren op de pabon/vrachtbrief met aftekening door de klant en door de chauffeur, dit om garantie afhandeling ter hand te kunnen nemen op basis van transportschade.

Minimum Orderregelingen:

K2 hanteert sinds 2019/Q3 per 1 Juli een Minimum Orderregeling van EUR.1000,-

Kleine Export-Orders kunnen worden afgewezen i.v.m. de verzending van Profielen en verzendkosten/mogelijkheden, meestal is afhalen in Bleiswijk wel mogelijk, volg de verzendmethoden welke vooraf zijn ingesteld voor de mogelijkheden. 

Kleine Producten zijn meest geen probleem voor verzending, Profielen tot 4,30meter in NL/BE blijft mogelijk, grote lengten van 5,40/6,10meter worden per project de mogelijkheden van levering/verzending bekeken(b.v. minimum orderregeling).

Retour-Leveringen/Annulering:

Zie: (op dit blad )

- ALGEMENE VOORWAARDEN

- RETOUR PROCEDURE

 

Uitlevering en Vakantie periode:

Standaard uitlevering van de materialen uit het centraalmagazijn is ca. vijf tot tien werkdagen na bestelling/betaling.

Vakantie periode 2022:

Vakantie periode is week 31 t/m 33,    1 t/m 19 augustus, en kan tien tot vijftien extra werdagen vertraging optreden bij uitlevering,

de nog openstaande leveringen in deze periode worden aanvang augustus/september met voorrang uitgeleverd. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van SOLAR-NU.NL onderdeel van VVT HEATING, gevestigd te (2665JJ) BLEISWIJK/LANSINGERLAND aan zERNIKESTRAAT 7 (hierna: "SOLAR-NU.NL").

KvK-nummer: 56945094
Btw-nummer: NL0012.25.999.B.26
E-mail: info@solar-nu.nl
T: +31(0)10 521 3593 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 - 17.00u)/Mobiel: +31.653.332559

1        TOEPASSELIJKHEID

1.1     Deze algemene voorwaarden van SOLAR-NU.NL, tezamen met de algemene voorwaarden van de toeleverancier van SOLAR-NU.NL welke zijn aangehecht als Bijlage 1  (deze voorwaarden tezamen: "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SOLAR-NU.NL en haar wederpartij ("Klant"), alle bestellingen, opdrachtsbevestigingen en aanbiedingen daarbij inbegrepen.

1.2     Van de Algemene Voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk worden afgeweken.

1.3     Indien, wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

2        AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1     Elke aanbieding van SOLAR-NU.NL is vrijblijvend, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2     Tussen SOLAR-NU.NL en Klant komt een overeenkomst tot stand doordat de Klant de opdrachtbevestiging van SOLAR-NU.NL aanvaardt door ondertekening daarvan, of door de uitvoering daarvan door Klant.

2.3     De opdrachtsbevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen ("Overeenkomst"). De Algemene Voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing en enige latere verwijzing komt geen werking toe. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat rechtsgeldig door vertegenwoordigers van beide partijen is ondertekend.

2.4     In geval van strijd tussen de onderliggende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, geldt de volgende rangregeling waarbij het eerder genoemde stuk prevaleert boven het later genoemde:

 1. de opdrachtbevestiging;
 2. de tekst van deze Algemene Voorwaarden;
 3. bijlage 2; (Metaalunievoorwaarden)
 4. bijlage 1. (Uneto-VNI-Voorwaarden)

3        PRIJZEN

3.1     Alle prijzen staan vermeld in de opdrachtsbevestiging en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

3.2     Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van Klant.

3.3     Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven SOLAR-NU.NL het recht de prijs te wijzigen.

4        BETALING

4.1     Voorafgaand aan de verzending en levering van de producten, verstuurt SOLAR-NU.NL aan Klant de desbetreffende factuur welke binnen 14 dagen na factuurdatum door Klant dient te worden betaald op een door SOLAR-NU.NL aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen.

4.2     Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3     In geval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is onder de Overeenkomst, komt Klant automatisch in verzuim. De Klant is rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

4.4     In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is SOLAR-NU.NL bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van SOLAR-NU.NL schadevergoeding te vorderen.

4.5     In geval van niet-tijdige betaling wordt aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van € 500,-.

4.6     SOLAR-NU.NL is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van Klant op SOLAR-NU.NL. SOLAR-NU.NL zal Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

5        LEVERING

5.1     Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs zal SOLAR-NU.NL overgaan tot levering van de producten CIF (Incoterms 2010) op de plaats en datum als vermeld in de opdrachtbevestiging.

5.2     De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Klant SOLAR-NU.NL schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SOLAR-NU.NL een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3     SOLAR-NU.NL is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is SOLAR-NU.NL gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.4     Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door SOLAR-NU.NL aan Klant worden aangeboden. Hiervan is sprake zodra SOLAR-NU.NL aan de klant heeft aangegeven dat de producten opgehaald of geleverd kunnen worden.  Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van Klant.

5.5     Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.4 heeft afgenomen, of als Klant aangeeft de producten niet te zullen af nemen, dan komt de leveringsverplichting van SOLAR-NU.NL te vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10%  van de factuurwaarde van de betreffende producten.

6        EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1     De door SOLAR-NU.NL geleverde producten blijven het eigendom van SOLAR-NU.NL, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door SOLAR-NU.NL geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

7        AANSPRAKELIJKHEID

7.1     Indien aansprakelijkheid zijdens SOLAR-NU.NL onder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van SOLAR-NU.NL beperkt als bepaald in dit artikel 7.

7.2     SOLAR-NU.NL kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. SOLAR-NU.NL is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

 1. aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
 2. indirecte schade;
 3. gevolgschade;
 4. schade wegens gederfde winst;
 5. vertragingsschade;
 6. schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking;
 7. informatie of materialen door Klant;
 8. schade wegens door SOLAR-NU.NL gegeven inlichtingen of adviezen.

7.3     Met inachtneming van artikel 7.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot de corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door Klant is betaald. 

7.4     Het recht van schadevergoeding ontstaat pas, indien Klant na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan SOLAR-NU.NL heeft gemeld.

7.5     Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

7.6     Klant vrijwaart SOLAR-NU.NL voor alle schade die SOLAR-NU.NL mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door SOLAR-NU.NL geleverde producten.

7.7     Slechts voor zover SOLAR-NU.NL zelf als koper van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van SOLAR-NU.NL, dan zal SOLAR-NU.NL zich op commercieel redelijke wijze inspannen om die garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen jegens toeleveranciers beschikbaar te stellen aan Klant in de mate waarin SOLAR-NU.NL zulks geschikt acht.

7.8     Het is de klant, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLAR-NU.NL, niet toegestaan om werknemers die een arbeidsovereenkomst met SOLAR-NU.NL en/of aan SOLAR-NU.NL gelieerde ondernemingen hebben te bewegen deze arbeidsovereenkomst te beëindigen, deze werknemers in dienst te nemen of anderszins te werk te stellen. Onder werknemers in de zin van dit artikel wordt tevens verstaan de bij SOLAR-NU.NL werkzame uitzendkrachten, payrollkrachten, freelancers, stagiaires en zzp'ers.
In geval van handelen in strijd met deze verplichting verbeurt de klant terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ten behoeve van SOLAR-NU.NL, een direct opeisbare boete ad. € 15.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. SOLAR-NU.NL behoudt zich het recht voor om naast de boete vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen waarop de verschuldigde boete in mindering strekt.

8        GEBREKEN

8.1     Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 2. of de geleverde producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met de orderbevestiging;
 3. of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,
 4. of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Klant deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

8.3     Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen drie (3) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan SOLAR-NU.NL.

8.4     Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. SOLAR-NU.NL is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van SOLAR-NU.NL of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.5     Klachten over facturen dient Klant binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan SOLAR-NU.NL.

8.6     Indien Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.

8.7     Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

9        GARANTIE

9.1     De garantietermijn begint op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5, en eindigt na het verloop van de termijn als genoemd in Bijlage 2.

9.2     De garantie houdt in dat producten die niet conform de specificaties van Bijlage 2 zijn, naar keuze van SOLAR-NU.NL kosteloos worden hersteld, dat vervangende producten ter beschikking gesteld, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld, dan wel de koopprijs naar keuze van SOLAR-NU.NL wordt gerestitueerd. In geen geval is SOLAR-NU.NL verantwoordelijk voor kosten die betrekking hebben op de demontage of installatie van de producten.

9.3     Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

9.4     Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLAR-NU.NL enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

9.5     Indien Klant een beroep doet op een door SOLAR-NU.NL gegeven garantie, dient Klant binnen 14 dagen SOLAR-NU.NL in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken op een naar keuze van SOLAR-NU.NL te bepalen plaats, bij gebreke waarvan Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van Klant een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

9.6     Indien SOLAR-NU.NL onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de het desbetreffende product heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten.

9.7     De garantie als bedoeld in dit artikel 9 komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

9.8     Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.7 is SOLAR-NU.NL ter zake van geleverde zonnepanelen gerechtigd om in plaats van vervanging van defecte (onderdelen van) geleverde zonnepanelen, een afkoopsom te betalen.

9.9     Deze afkoopsom wordt als volgt bepaald:

(Het vermogen van het defecte zonnepaneel) vermenigvuldigd met (Bedrag per Wattpiek)

Ter illustratie van deze formule een rekenvoorbeeld:

Stel het defecte zonnepaneel heeft een vermogen van 200 Wattpiek en een vergelijkbaar paneel kost op het moment dat het defect bij SOLAR-NU.NL wordt gemeld € 100,- voor een paneel met 300 Wattpiek aan vermogen. De prijs per Wattpiek op het moment dat het defect bij SOLAR-NU.NL wordt gemeld is dan € 0,33 (100 gedeeld door 300).

Het afkoopbedrag zou in dit rekenvoorbeeld dan zijn 200 x € 0,33 = € 66,70 exclusief btw.

9.10     Het bedrag per Wattpiek wordt berekend aan de hand van een vergelijkbaar goed afkomstig van SOLAR-NU.NL, dan wel een vergelijkbaar goed afkomstig van derden. De geldende bedragen per Wattpiek worden berekend op het moment dat de klant SOLAR-NU.NL schriftelijk heeft geïnformeerd over het defect en haar of zijn beroep op garantie.

10    INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1     Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door SOLAR-NU.NL geleverd product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal SOLAR-NU.NL naar haar keuze en na overleg met Klant de betrokken zaak vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

10.2     Klant heeft geen recht op vervanging van het product, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij SOLAR-NU.NL niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

11    ONTBINDING OVEREENKOMST

Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de Overeenkomst met SOLAR-NU.NL voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is SOLAR-NU.NL, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die SOLAR-NU.NL op Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

12    OVERMACHT

12.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan SOLAR-NU.NL zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van SOLAR-NU.NL, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van SOLAR-NU.NL, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SOLAR-NU.NL afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

12.2     Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. SOLAR-NU.NL is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

13    TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen SOLAR-NU.NL en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

13.2     Geschillen die ontstaan voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Amsterdam (Nederland), tenzij SOLAR-NU.NL als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retourprocedure

 

 

Bij verkeerd geleverde producten, dien je zo spoedig mogelijk contact opnemen met onze afdeling VERKOOP via onderstaand formulier(RETOUR-EMAIL) of via telefoonnummer 010-5213593. Het is overigens niet mogelijk om producten die verkeerd besteld zijn te retourneren. 

Retouren

Procedure bij verkeerd geleverde producten: 

 • Een uitgeleverde order dient direct na ontvangst gecontroleerd te worden.
 • Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst voldoet:

         - Zijn de juiste producten geleverd?
         - Is de juiste hoeveelheid geleverd?
         - Is er sprake van zichtbare (transport) schade?
         - Voldoen de geleverde producten aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 • Zichtbare gebreken of tekorten dient de klant direct  op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument te melden.
 • Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen drie werkdagen  na aflevering te melden aan SOLAR-NU.NL via onderstaand formulier.
 • Een foutieve levering die gemeld wordt na drie werkdagen, wordt niet meer in behandeling genomen. 
 • Het retourneren van een product is uitsluitend mogelijk als het product in een ongeopende en originele verpakking zit en niet gebruikt of beschadigd is.
 • Indien producten verkeerd geleverd zijn, is SOLAR-NU.NL verantwoordelijk voor het retour nemen van het  product.

 

Zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden op onze site, kopje 8 'Gebreken'. Klik VOORWAARDEN voor de Algemene Voorwaarden. 

RETOUR-EMAIL:    info@solar-nu.nl

1-: KLANT of BEDRIJFSNAAM :

2-: CONTACTPERSOON :

3-: TELEFOONNUMMER:

4-: EMAILADRES:

5-: ORDERNUMMER:

6-: ARTIKELNUMMER:

7-: FOTO VAN DE VERKEERD GELEVERDE PRODUCT(EN):

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.